Rampzalig voorbeeld

(24 maart 2013)


Ik laat het belang van goede tekstschrijvers graag zien aan de hand van het onderstaande rampzalige voorbeeld. Deze tekst is afkomstig uit een email van een hoogopgeleid en hooggeplaatst functionaris die beter zou moeten weten en wiens naam ik uit piëteit ongenoemd zal laten:

"Vanaf 1 juli 2008 is N.R. aangesteld bij de concernstaf als tijdelijk projectleider verbetering financiële functie. De uitvoering van dit project moet er zorg voor dragen dat wij als organisatie verder in control raken. Dit verbetertraject hangt nauw samen met onze organisatie ontwikkeling zoals vastgelegd in de Organisatievisie 2007 - 2012. Daarnaast heeft onze accountant in de bevindingen behorende bij de jaarrekening 2007 aanbevelingen gedaan rondom verbetering van de bedrijfsvoering. Kritische succesfactor in dit geheel is de bezetting en capaciteit van met name de Concernstaf , cluster P&C en Facilitair Bedrijf, cluster administratiekantoor. Dit heeft te maken met vakanties, vacatures maar ook met de organisatorische ontwikkelingen. Dit laatste heeft er toe geleid dat relatief "nieuwe" mensen zich in moeten werken in hun nieuwe posities. Dit geeft de nodige knelpunten, zeker nu de "lopende" processen zoals Begroting 2009 en Tweede rapportage de nodige tijd en aandacht vragen. Met name het proces rondom de totstandkoming van de begroting 2009 dreigt hierdoor vertraging op te lopen. Vandaar dat de directie heeft besloten het project verbetering financiële functie op een lager pitje te zetten en de projectleider tijdelijk als concerncontroller te benoemen tot 1 januari 2009. Dit in afwachting van de vacaturevervulling van afdelingsmanager/concerncontroller. Daarmee het proces van begroting en tussentijdse rapportage beter te gaan beheersen en daar waar mogelijk ook verbeteringen door te voeren in de betreffende instrumenten. Tevens zal de tijdelijke concerncontroller worden ingeschakeld bij het verdere proces van de organisatie ontwikkeling waar het gaat om taken, verantwoordelijkheden, rollen en posities van de diverse clusters van de concernstaf. Ook kan de concerncontroller worden ingeschakeld bij het nemen van maatregelen in overige processen om deze te kunnen beheersen en ervoor te zorgen dat gewenste resultaten bereikt kunnen worden.

Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd."

Einde citaat. Die laatste zin is nog het mooist. Ha ha, wat denk je er zelf van? Want dit is één grote mistbank; slechts enkele zinsneden geven een zicht van meer dan twintig meter. Als dit het beste is wat je uit je vingers kunt krijgen, blijf dan alsjeblieft van het toetsenbord af en haal er een goede tekstschrijver bij.

Overigens legt dit stukje ook bloot welke Kafkaïaanse gevaren er in een bureaucratie schuilen, maar dat is weer een heel andere kwestie.


terug naar boven